×
ARCA
Quality engineered control valves

Privacyverklaring

Von Rohr ARCA b.v. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
1.1 Website (hierna ook “De website”): www.vonrohr-arca.nl
1.2 Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): von Rohr ARCA b.v., gevestigd te Stuyvenburchstraat 56a, 6961 CW EERBEEK, KVK-
nummer: 08062438.

Artikel 2 - Toegang tot de website
2.1 De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de
gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële,
politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het
bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De content van de website
3.1 Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website
4.1 Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren
Artikel 5 - Verantwoordelijkheden
5.1 De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of
onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn
functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw
eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur
en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent
bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

5.2 De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacyverklaring
5.3 De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

5.4 Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – De verwerking van persoonsgegevens
6.1 Uw persoonsgegevens worden verzameld door von Rohr ARCA b.v en (een) externe verwerker(s).

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke
persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een
identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator
of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische,
psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

6.2 Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Gegevens betreffende uw werk, bedrijfsadres, functie etc.
 • Zakelijk e-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
 • Opleiding(niveau)(Titulatuur)
6.3 De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen/aanvragen

6.4 In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en
waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld,
worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten,
waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van
deze privacyverklaring vallen.

6.5 Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 7 - Doel van de verwerking
7.1 We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het onderhouden van de relatie met u
 • Het verwerken van uw bestellingen
 • Het doen van aanbiedingen
 • Het doen van mededelingen via de post, mails en/of nieuwsbrieven
 • Marketingdoeleinden
Artikel 8 - Registratie persoonsgegevens
8.1 Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch – CRM) register.

Artikel 9 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
9.1 Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage van en correctie of
verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking,
evenals het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen
via info@vonrohr-arca.nl.

9.2 Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 10 - Commerciële aanbiedingen
10.1 U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@vonrohr-arca.nl.

10.2 Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

10.3 Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 11 – Wettelijke verplichtingen
11.1 In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 12 - Bewaartermijn gegevens
12.1 De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 13 - Cookies
13.1 Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en
het inloggen te vergemakkelijken.

13.2 Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.
13.3 Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

13.4 Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies

Artikel 14 - Beeldmateriaal en aangeboden producten
14.1 Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 15 - Toepasselijk recht
15.1 Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze
voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 16 - Contact
16.1 Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Sales & Marketing, info@vonrohr-arca.nl, 0313654000.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 31 mei 2018 tot nader order.
 

Meer informatie

Meer informatie, vragen of advies over onze producten?

e. info@vonrohr-arca.nl
t. 0313 - 654000